fe---- XXXIII HI Vijfde Afdeeling. HoofdcommiesA. T. van de Watering, belast met de volgende werkzaamhedeninkwartieringpa tenterend- en personeele belasting. Zesde Afdeeling. (algemeenb secretarie.) HoofdcommiesJ. M. Stobberingh, belast met de volgende werkzaamhedenverkiezingen met het opmaken der kiezerslijstenagenda met indexin het net schrijven van minuten, notulen enz.; het expedieeren van alle stuk ken het bijhouden van allo lijsten en roosters van de leden van don Raad en van commissiënadministratief archief na 1813. I briek, duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zoover het technische en het administratieve gedeelte betreft)brandwezen het opmaken van alle akten van eigendom; wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken wet regelende de ontei gening ten algemeenen nutte het opmaken en het bijhouden van lijsten en liggers der eigendommen (corporeels en incorporeele) aanbestedingen (verkoop der bestekken en opmaken dor pro- ccssen-verbaal); kadaster. Vierde Afdeeling. Hoofdcommies: C. A. A. van Ginkel, belast met de volgende werkzaamheden burgerlijken stand (geboorten, overlijden, huwelijken)bevolkingsregister begraaf plaatsen. OUD-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. ArchivarisA. J. Servaas van Rooyen. Geopend: Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 's morgens 10 tot ’s namiddags 3 uur. BUREAU VAN DEN GEMEENTE-ONTV ANGER. OntvangerJhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland. Tot betaling van den hoofdelijken omslag, de hondenbelasting, de belasting op het gebruik van gemeentegronden do wa terleiding op hot Raadhuis, de eerste vijf werkdagen van elke weck, van 9 tot 2 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 36