S2 XXXV De kantoren in de Kazernestraat zijn geopend: a. voor het doen van betalingen, op alle werkdagen van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 3 uur; b. voor het aannemen van cokes-bestellingen en klachten, aanvragen om hulp en aangifte voor gasverbruik dag en nacht en is per telophoon verbonden met de fabriek. BANK VAN LEENING. Lage Westeinde. Geopend van 9'/,2 uur. Directeur: Th. J. Zandvliet. Hulpkantoren J. en B. Korte Lombardstraat. Geopend van 81 uur 's midd. en van 49 uur ’s av. BRANDWEER. Kantoor Prinsenstraat. Commandant G. de Wijs. BRANDSCHELLEN. Brandschellen zijn op de volgende plaatsen aangebracht. G r o e n in a r k t, Politie b urea u. Nieuwe Molstraat, hoek Wagenstraat no. 119. Kleine Groenewegje, Gemeentewerf. Zieken, Politiepost (brandschellen binnenshuis). Rijswijk- sche weg, stallen der Haagschc Tramwegmaatschappij. Oranjelaan, hoek Stationsweg no. 50. V an der Du ynstraat, Politiepost. Boekhorststraat, Hulppostkantoor. Hoefkade, hoek Koningstraat, Pompstation. V an O sta de straat, Po lit iep o st. Paulus Potterstraat, no. 136, hoek Hobbemastraat. Zuidwal, ingang Ziekenhuis. Rembrandtstraat, hoek Zuid-Buitensingel. Zuid-West-Binnen- singel, Porseleinfabriek „Rozenburg”. Prinsengracht, hoek Groote Lombardstraat, Gevangenis. Luthersche Burgwal, hoek Groote Markt no. 20. Hooge Westeinde, hoek Vleerstraat, Gymnasium. Kortenbosch, hoek Slijkeinde, Openbare school. Loo s d u i n s c h c b r u g, P o 1 i t i ep o s t. Loosduinscho weg, Sluiswachterswoning. Gasfabriek, Portierswoning. Veen kade no. 88, hoek Da Costastraat. Tollensstraat, hoek Bil- l, derdijkstraat no. 18. -- -KdK

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 38