XL SE 150250 gr. 7'/2 ct., hoven 25C500 gr. 10 et., hoven 500 750 gr. 12’/a et. boven 7501000 gr. 15 et., en verder voor elke 1000 gr. of gedeelten daarvan 2! 2 et. meer. Postpakketten. Tot 1 kilogr. 15 et., boven 1 tot 3 kilogr. 20 et., boven 3 tot 5 kilogr. 25 et. Met aangegeven geldswaarde (tot hoogstens ƒ500.boten het gewone tarief 10 ct. voor elke ƒ100, of gedeelten daarvan. Schadevergoeding voor niet aangegeven pakketten hoogstens ƒ2.50 per kilo. Kaarten voor verzending van postpakketten 1 '2 ct. de 2 stuks. Inhoudsmaat der pakketten hoogstens 25 kub. decim., langs de vlakken niet grooter dan 80 cM. Verreken-pakketten (pakketten tegen rembours, niet booger dan ƒ150.kunnen onder dezelfde bepalingen worden ver zonden, tegen betaling der kosten van inkasseering, waar bij het tarief geldt voor de overmaking van gelden per post wissel. Postpakketten naar Nederl.-Indië kunnen verzonden wor den naar de aanlegplaatsen der mailbootenBatavia, Padang, Soerabaja en Samarang, tegen de prijzen: tot 1 kiloƒ0.85: 1—3 kilo's ƒ1,35: 3—5 kilo's ƒ1,85. Voor andere dan bovengenoemde aanlegplaatsen komen de verdere kosten voor rekening van den geadresseerde. Noodig zijn twee douaneverklaringen. De pakketten moeten met lak verzegeld en de adressen moeten op de pakketten geschreven worden. Pakketten voor plaatsen waar stations of halten van den N. I. spoorweg gevestigd zijn, kunnen tot hunne bestemming gefran keerd worden. Het port bedraagt dan tot 1 kg. 1.15. boven 1 tot 3 kg. ƒ1,65, boven 3 tot 5 kg. ƒ2.25. Stations of halten aan den N. 1. spoorweg zijnBodjong- gedeli, Branbanan, Bringin. Broembong, Buitenzorg. Delangoe, Depok. Djokja. Goendih, Gogodalem, Kalassan. Kali-Osso. Ka- rang-Sono, Kedong-Djati. Klatten. Lawang, Meester-Cornelis, Padas, Passar, Mingo. Poerwodadi. Pondok-Tjina, Salem, Solo, Srowot, Tangoeng. Telawa, Tempoeran, Tjepper, Tjitajam, Toehtang (Salatiga), Weltevreden. Willem I. Aangeteekende brieven enz. Gewone aanteekening van brieven, gedrukte stukken, mon- 1 a-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 44