3Ö-Ksfe XLII Het port der brieven naar België bedraagt 10 cent; dat van drukwerken, dagbladen en tijdschriften die minstens één maal per week verschijnen: tot .25 gram 1 ct., 25100 gram 2V2 cent, 100200 gram 5 cent, verder elke 100 gram meer of gedeelten daarvan 2*/j. centen dat van andere drukwer ken tot 15 gram 1 ct., van 1550 gram 2'2 cent, verder 2'/2 cent meer voor elke 50 gram of gedeelten daarvan. Voor plaatsen in België en Duitschland binnen het grens- rayon bedraagt het port 5 cent. 1 KE3- - T ring der kwitantiën op een „borderel” dat kosteloos verkrijgb. is. Postspaarbank. Inlagen en terugbetalingen aan alle postkantoren, bijkantoren en daartoe aangewezen hulpkantoren. Inlage minstens 25 ct. Voor kleinere bedragen kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 20 frankeerzegels a 5 ct., voor schoolspaarbanken van 100 a 1 cent. Inlage in een spaarbankboekje (kosteloos verkrijgbaar.) Bij de eerste inlage eene verklaring te teekenen. Terugbeta lingen alleen aan den inzender of zijn gemachtigde, Rente 2.64 pCt., ieder jaar bij te schrijven. Vrijdom van port voor briefwisseling tusschen de inleggers en den directeur der Postspaarbank. BUITENLANDSCH POSTVERKEER. Brieven, Briefkaarten enz. a. Voor Europa de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Canada en Ne w-Foundland, Aziatisch Turkije, Egypte en Perzië (bij verzending over de Zwarte Zee) bedraagt het port voor gefrankeerde brieven 121,,2 cent tot en met 15 gram, briefkaarten 5 cent, papieren, gedrukte stukken, monsters enz. 2'/» cent per 50 gram of minderm on ster s minstens 5 cent, papie ren en bescheiden minstens 12'/2 cent. b. Voor de meeste overige landen voor gefrankeerde brieven 25 cent, briefkaarten 71/. cent, papieren, gedrukte stukken, monsters enz. 5 cent per 50 gram of minder111 o n s t e r s minstens 7 */a ct., papie ren en bescheiden minstens 15 cent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 46