A L - TB. Telephoon bestelling. Kost 5 cent. MP. Eigenhandig. Elk dezer verkortingen geldt voor één woord. Aanbevolen wordt de telegrammen duidelijk te schrijven en de adressen vooral voor groote plaatsen zoo volledig mogelijk op te geven. Bij aanbieding van telegr. verleenen de postkantoren hunne tusschenkomst kosteloos. Gebruik van verkort of' overeenge komen adres kost per jaar ƒ20.— bij vooruitbetaling. De on dertekening kan verkort of weggelaten worden. Woordentelling. Met het taalgebruik strijdige samenvoeging van woorden is verboden, behale eenige uitzonderingen. Voor binnen Europa kan een woord of cijfergroep uit hoog stens 15 of 5 teekens bestaan om als een woord te worden gesteld; voor buiten Europa resp. 10 of 3 teekens. terwijl het overschot steeds voor één woord telt. Namen van plaatsenpleinenstraten enzeigennamen van schepen kunnen aanéén geschreven worden en gelden dan, mits niet meer dan 15 of 10 letters bevattende, voor één woord. De namen van landen of de plaats van bestemming in het adres, worden echter altijd, onafhankelijk van het aantal letters, als één woord geteld. In het Ehgelsch kunnen de woorden: gate, bill, park, place, square, streeten in het Fransch meplace, qucii enz. niet in samenvoeging met andere woorden als één woord ge bruikt worden. Decimaalteekens of breukstrepen worden elk als een toe ken getelt. terwijl onderstrepingen voor een geheel woord gelden. ch, a, gelden ieder voor één toeken. Dus is Egelan- tiersgr. één woord. Egelantiersgracht (16 teekens) 2 woor den, 24*/j 1 woord; 2501/2 2 woorden. Koor telegrammen met meer dan één adres rekent men binnenlands 15 ets. voor elk afschrift; buitenslands 25 ets. voor elke 100 woorden en ook voor het overschot. Voor bodekosten door den afzender te betalen, wordt gerekend 70 ets voor een afstand tot 11 kilometers (2 uur gaans), 1.40 voor 1122 kilometers. Zijn de bodekosten voor den geadresseerde, dan worden de afe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 54