A A g£>--KrS LI I -K3K werkelijke kosten in rekening gebracht. Bezorging per post over land is kosteloos. Bij telegrammen naar liet buitenland kan men den weg op geven langs welken men liet telegram verzonden wil hebben. De aanwijzing wordt kosteloos medegeseind. Wordt geen weg opgegeven, dan verzendt het kantoor langs den minst kost baren. Stadstelegrammen (d. z. telegr. tusschen een Rijkskantoor en een in dezelfde gemeente bestaand hulpkantoor) kosten 15 ets., voor 10 woorden, elk woord meer 1 cent. Nieuicjaarskaarten tegen vast tarief van 10 cent. Tarieven. Binnenlands 10 of minder woorden 0,25 en verder 3 ets. voor elke 2 woorden: overschot ook 3 ets. (Voor het overbren gen van een telegram van een kustseinpost naar een schip in zee en omgekeerd ƒ1.In het laatste geval komen de kosten geheel ten laste van den geadresseerde.) Bij berekening der seinkosten in het intern, verkeer wordt de te heffen tariefprijs afgerond tot het naast volgende door 5 deelbare bedrag: terwijl sommige Rijken een tarief per woord heffen, andere een vast tarief plus een zeker bedrag per woord sommige Rijken dringende telegr. toelaten, andere niet. In de volgende opgaaf zijn de meest voorkomende tarieven opgegeven met aanduiding naar welke Rijken dringende telegr. kunnen verzonden worden. Voor een dringend telegr. berekent men 3 maal het tarief en rondt het bedrag dan af tot het naast hoogere door 5 deelbare bedrag. Waar die gelegenheid bestaat, wordt dit door (D) aangegeven Algiers per woord ƒ0,13 (D). België vast tarief ƒ0,25 4- ƒ0,026 per woord (D). Bosnië per woord ƒ0,145 (D). Bulgarije per woord ƒ0,165. Canarische eilanden per woord ƒ0,45. Corfu per woord ƒ0.305 (D). Corsika per woord ƒ0,08 (D). Denemarken per woord 0.105. Duitsehland (Baden, Beieren. Helgoland enz.) p. w. ƒ0,665 (D). Frankrijk per woord ƒ0,08 (D). Gibraltar per woord ƒ0,165 (D).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 55