2 Donateurs en donatrices zijn zij, die jaarlijks eene som van meer dan vijl' gulden of het vijfvoud daarvan in eens aan de vereeniging schenken. De werkende en buitengewone leden betalen eene contributie van vijf gulden ’s jaars, te betalen in het begin van het jaar. Art. 4. Het bestuur bestaat uit zes leden, uit de werkende leden te kiezen, bij meerderheid van stemmen. Het kiest uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Voor de eerste maal bestaat het bestuur uit de zes oprichters. Art. 5. De leden van het bestuur worden gekozen voor den tijd van zes jaren. Om de drie jaren treedt de helft der bestuursleden af, volgens rooster. Elk lid is terstond herkiesbaar. De eerste aftreding van bestuursleden heeft plaats in '1894. Art. 6. Het bestuur vergadert zoo dikwijls als zulks noodig zal zijn. Behalve de noodzakelijke uitgaven, en die welke tot dekking der kosten voor het uitgeven der geschriften der vereeniging dienen, is het bestuur bevoegd, handschriften of documenten aan te koopen, die voor het doel der vereeniging nuttig kunnen zijn. Art. 7. De geschriften der werkende leden, voor zooverre zij daartoe geschikt zijn, dit ter beoordeeling van het bestuur, zullen voorloopig geplaatst worden in het Haagsch Jaarboekje, wanneer dit tot het orgaan van de vereeniging is aangenomen. Art. 8. Behalve het archief der vereeniging en zaken die daartoe minder geschikt zijn, zullen voorwerpen door aankoop of geschenk verkregen, in bruikleen afgestaan worden aan het Gemeente-museum van ’s-Gravenhage. Art. 9. De in Art. 3 opgenoemde personen krijgen iedereen exemplaar van de door de vereeniging uitgegeven werken van het tijdstip af van hun lidmaatschap. De voor dien tijd uitgegeven werken zijn voor hen verkrijg baar, voor zoover de voorraad strekt, tegen een door het bestuur te bepalen prijs. Art. 10. Jaarlijks zullen minstens vier vergaderingen van de werkende leden gehouden worden, waartoe ook de eere- en cor- respondeerende leden worden uitgenoodigd. Op de leesvergade- ringen hebben de in Art. 3 genoemde personen toegang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 78