van geringe be- Ook voor dezen vierden jaargang, heb ik gaarne de verzorging van het „Mengelwerk" op mij genomen, nu eene andere uitgevers-firma zich bereid verklaard heeft, nogmaals een jaargang te doen verschijnen. De vroegere uitgevers hadden steeds te klagen over gebrek aan debiet. Wellicht, dat dit sprekende bewijs langstelling, thans overwonnen wordt. In eene stad van ruim 160.000 inwoners zullen toch wel zooveel geboren Hagenaars hart hebben voor de geschiedenis hunner geboorte- en vaderstad, dat de uitgave van een dergelijk boekje, waarvoor slechts 90 cents per jaar op het budget noodig is, bestendigd kan worden. De in September van het vorige jaar opgerichte Vereeniging„die Haghe," wier doel is de geschiedenis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 8