HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereeniging „DIE HAGHE.” bijzon en leidt de algemeene en Art. '1. Geheel overeenkomstig de Statuten tracht het bestuur de algemeene vergaderingen dienstig te doen zijn aan het doel der vereeniging. Art. 2. Tijd en plaats van alle vergaderingen of bijeenkomsten, zoowel voor het bestuur als voor de leden, moeten minstens vijf dagen te voren door den secretaris, aan de daarbij betrokken leden worden medegedeeld. Art. 3. De voorzitter belegt dere vergaderingen. Art. 4. Op schriftelijk verzoek van minstens vier werkende leden is hij verplicht eene algemeene vergadering te beleggen. Art. 5. De vergaderingen worden stipt op den bepaalden tijd geopend. Art. 6. Bij afwezendheid of ontstentenis van den voorzitter neemt de penningmeester de leiding der vergadering op zich, en, zoo deze daarin verhinderd is, de oudste in jaren der aanwezig zijnde bestuursleden. Art. 7. Bij afwezendheid of ontstentenis van den secretaris, neemt de jongste in jaren, der aanwezig zijnde bestuursleden, het secretariaat waar. Art. 8. De secretaris zorgt er voor, dat op de vergadering de notulen der vorige vergadering, en de overige noodige stukken, aanwezig zijn. Art. 9. Op de bestuurs-vergaderingen kunnen geene besluiten genomen worden als er minder dan vier leden tegenwoordig zijn DER (Vastgesteld in de Bestuurs-Vergadering van 13 April 1891, en gearresteerd in de eerste Vergadering der Werkende leden, op 18 April d. a. v.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 80