7 Mijne hoeren groot als wel ver- Ik heb de eer deze eerste algemeens vergadering van de vereeniging: „Die Haghe” te openen. liet doet mij echter leed, dat de blijdschap over het tot stand komen onzer vereeniging, welke blijdschap voorzeker ook door u allen gedeeld wordt, niet onvermengd is. Toen de oprichters-bestuurders den 30en September '1890 tot het leggen van den eersten steen onzer vereeniging bijeen kwamen, en de statuten vaststelden, konden zij niet vermoeden, dat de gesteld,doch hun aantal is evenwel niet zoo wacht werd. De burgemeester heeft gemeend het hem aangeboden bescherm heerschap niet te moeten aanvaarden, terwijl ook eene officieels poging gedaan tot het verkrijgen van eene zaal in het raadhuis, tot het houden der vergaderingen, niet tot de gewenschte uit komst heeft geleid. Hare Koninklijke Hoogheid, Mevrouw de Groothertogin van Saxen, geboren Prinses der Nederlanden, gaf van Hoogstderzelver belang stelling in het doel der vereeniging blijk, door toe te treden als donatrice onder toezending van eene som van 50 gulden, ter wijl namens Hare Majesteit de Koningin-Regentes een schrijven ontvangen is, dat lid. zich voorstelt te gelegener tijd een blijk te geven van Hoogstderzelver belangstelling in deze jeugdige vereeniging. Het aantal werkende leden bedraagt ‘20, dat der buitengewone 15, der eorrespondeerende 6, der eereleden 3, terwijl er een dona trice en een donateur is. Hiermede Mijne Hesren heb ik u medegedeeld wat gedurende den nog korten tijd van het bestaan der Vereeniging gedaan is, en eindig ik mijn verslag met den wenseh uit te spreken, dat onze Vereeniging steeds in bloei moge toenemen, waartoe uw aller steun, hulp en medewerking wordt ingeroepen. Op de vergadering, van 18 April, waartoe ook de Haagsche, pers was uitgenoodigdwerd de presentielijst geteekend door de Heeren Galand, BelinfanteBijlevelt, Doorman, Goedkoop, Hageraats, •lansen, Krul, van der Muelen, Vorsterman van Óyen, Servaas van Rooyen. Tideman, Wichers en Zwart. De Voorzitter, de heer Servaas van Rooyen, opende de verga dering met de volgende rede:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 83