13 Zie bladz, 116, e. v. v. h. Mengelwerk. 2) Zie Bibl. Adversaria. Tweede reeks, I, afl. 6, 7. Bisdom Haarlem of Utrecht of door het Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. Van den heer van der Endt is eene vraag ingekomen betreffende de plechtigheden voorgeschreven bij het vieren van de uitvaart van generaal Lazare Hoche in '1797. Welk symbool, zoo vroeg hij, ligt er in het planten van populieren en het dragen van eiken takken bij die uitvaart. Hoewel niemand hiervan eene verklaring kon geven vermoedde de heer Vorsterman van Oyen, dat de eiken takken zouden gediend hebben als een militair eerebewijs. De voorzitter verzoekt, naar aanleiding van eene ten geschenke ontvangen lijst van geschiedkundige zeldzaamheden, betreffende Johan van Oldenbarnevelt, enz. enz., alles verkocht op'19 Augustus 1829 te Gorinchem, of de leden ook kunnen opsporen waar o. a. gebleven is de gouden ring door den landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt aan zijn bediende J. Franken vereerd, zoo mede de andere daarin genoemde voorwerpen. Hij meent, dat de Vereeniging »Die Haghe« voor ’s-Gravenhage kan zijn en worden, wat de Vereeniging Rembrand is voor geheel het land: het opsporen, en bewaard doen blijven van belangrijke voor werpen van kunst en voor geschiedenis. De voorzitter deelt mede, dat voor het oud archief is aan- gekocht een hoogst belangrijk werkje, te noemen het eerste adresboek van ’s-Gravenhage, getiteld Guide de la Haye in 1705 uitgegeven: de beschrijving van Den Haag beslaat slechts een klein deel. Zoo niet een unicum is het hoogst zeldzaam. 2) Op de vraag van den heer Tideman of de vereeniging ook boeken aankoopt, antwoordt de voorzitter ontkennend, maar de werken die de leden aan haar ten geschenke geven zijn welkom. Naar aanleiding van de brochure van Jhr. de Stuers vraagt de heer Hageraats of Prins Willem I ook op het Binnenhof gewoond heeft, welke vraag door den voorzitter bevredigend beantwoordt wordt, verwijzende naar wat hij schreef in het Haagsch Jaarb. voor '1889, bl. 48, e. v. Ten slotte deed de voorzitter het verzoek aan allen om door het aanwerven van buitengewone leden en donateurs de vereeniging in een bloeienden toestand te brengen. Door het vermeerderd ledengetal zal het mogelijk zijn mededeelingen uit te geven, als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 89