16 Brengt ons werk over, verbreidt het naar rechts en naar links, en wekt anderen op om een volgende keer met u tot ons te komen, en van ons de geschiedenis, en daardoor ook den lof en den roem van ons geliefd ’s-Gravenhage te hooren verkondigen. Dat zij zoo I Achtereenvolgens traden daarna op de. werkende leden A. .1. Servaas van Roóyen en L. J. J. Hageraats. De heer Servaas van Rooyen sprak naar aanleiding van het bezoek aan ons land, en inzonderheid aan ’s-Gravenhage gebracht, door Gustaaf III. Koning van Zweden in '1780. Voornamelijk nam hij aanleiding in deze gebeurtenis om een blik te kunnen slaan in het ’s-Gravenhage van het laatst der '18e eeuw. Hij gaf een intérieur eener aanzienlijke heerenhuizinge aan de Prinsen gracht, eene vergadering van Heeren Burgemeesters op het Stad huis, en verder de fóiüs et gestes van den Koning van Zweden, die onder den naam van Graaf van Hagha, incognito reisde. Inzonderheid deed hij ook uitkomen de twee Gala-voorstellingen der Fransche tooneelisten. in den ouden Doelen gegeven, omdat toen het Fransche Theater, wegens de nachtinaalsviering was gesloten. Het was een zedensschildering uit de 18e eeuw. Vervolgens werd door den lieer Hageraats eene voordracht gehouden over het 9e kapittel der orde van het Gulden Vlies, op 28 Maart 1456 en volgende dagen, te ’s-Gravenhage gehouden door Philips Hertog van Bourgondië, Graaf van Holland en Zeeland. Na eerst het karakter van dezen Vorst, die zeer veel gedaan heeft om zijn volk tot voorspoed en welvaart te brengen, en die door zijne vele feesten en groote uitgave daaraan verbonden het vertier en de kunstzin bij zijne onderdanen bevorderde, in korte trekken geschetst te hebben, werden de verschillende redenen medegedeeld die hem er toe geleid hadden die ridderorde van het Gulden Vlies te stichten, hetzij naar aanleiding van den tocht van Jason, of ter herinnering aan de reis die indertijd door zijn vader naar het land Kolchis ondernomen, of ter nage dachtenis aan de schaapsvacht van Gideon in de Heilige Schrift vermeld, terwijl hij daardoor tevens de voornaamste en mach tigste adellijken aan zijn persoon en dynastie verbond. De verschillende plechtigheden werden eerst Kerkelijk in de Groote Kerk gevierd, terwijl de vergaderingen in de ridderzaal gehouden werden, die daarna door verschillende spelen als anders zins in het openbaar gevolgd werden. Spreker eindigde met den verwaarloosden toestand der oude rid-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 92