17 4 October 1891. De Secretaris, J. C. VAN DER MUELEN. derzaal, die getuige van zoovele historische herinneringen ge weest is en een der nog bestaande oudste gebouwen van Hol land is, te betreuren, allen opwekkende zooveel mogelijk pogingen in het werk te stellen, opdat dit gebouw weder in eere gebracht zoude worden, dooi' oordeelkundige verbeteringen. De voorzitter sprak eenige woorden tot sluiting dezer verga dering. Hij wees er op, dat in ’s-Gravenhage zoo buitengewoon veel aan kunst werd gedaan. Hij zou de eerste zijn om dit te prijzen, maar nu mocht de Vereeniging «Die Haghe» ook wel eenige belangstelling vragen voor de geschiedenis dier goede stad. Niet ieder kan de veder der historie hanteeren, maar wat we allen wel kunnen is kennis te nemen van wat door die veder geschreven wordt of is. Daar de vergadering weinig bezocht was, zou hij een andere Philips van Bourgondië wenschen te zijn, die de leden der orde dwong om in te gaan, maar slechts genegenheid moet een goede zaak steunen. Trachten we door onze daden te toonen, que les absents avaient lort. We eindigen dit overzicht met don wensch, dat de krachtige opwekkingen, die zoo telkens en telkens van onze Vereeniging uitgaan, het doel zullen bevorderen, wat de leden zich voor stellen te bereiken, en «Die Haghe» de leuze zal worden, waar omheen mannen van wetenschap en kunst zich als één man vereenigen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 93