12 HAAGSCHE EN AMISFOORTSE KRUKKENDANS. Daar er saffraan in voorkomt zal liet wel een zweet drijvend middel zijn geweest. Het werkte wonder baarlijk bij pokken, mazelen, kwaadaardige koortsen, en pleureziën. Vermoedelijk was liet middel voorradig bij den stads-apotlieker Pieter Rotterniond in de Hoog straat, oostzijde, in de Sou. althans hij had van alles te koop. Helvetius echter toont niet op de hoogte te zijn van de geneeskundige wetenschap dier dagen, door den dood der koningin toeteschrijven aan het niet- geven van zweetdrijvende middelen. Immers Thomas Sydenham, 162489, de engelsche Hippokrates bijge naamd, de man met wien Londen dweepte, had o. a. bij pokken gebroken met de broei methode en met uistekend gevolg afkoelend gehandeld, zooals door mij in 1857 is beschreven. Die leer echter wordt door ons volk verafschuwd tot op dezen dag. Daar Helvetius voor de geschiedenis der geneeskunde waardeloos is, zij het afdoende het oordeel aan te halen van een tijd genoot„Destyds liep het gerucht dat het Dr. H., sederd hy sich bezig hield met goud te maken, niet helderder in het hoofd wierd. Zyn dichtstuk „Troos- telose Troost” pleit voor de waarheid van dat gerucht.” Johann Friedrich Sweitzer of Schweitzer, Helvety of Helvetius is in 1629 of’30 te Kothen, Anhalt, geboren, kwam in ’4$ in ons land, promoveerde te Harderwijk in de geneeskunde den 4 September ’53 met een dis sertatie De peste, begaf zich naar Amsterdam en vestigde zich weldra in Den Haag. W. J. C. van Hasselt te Amsterdam vertelt in De navorscher, n. reeks II bl. 125, dat de voorouders in de Palts woonden, o. a. Vigelius met drie zonenéen bleef roomsch, éen werd luthersch en hoogleeraar in de rechten te Altdorf bij Neurenberg; de derde stu-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 109