25 HAAGSCHE EN AMISFOORTSE KEUKKENDANS. twijffel gehoort zult hebben. Dit is ’t al, dat ik van deze zaak heb kunnen vernemen Een ander man, 99 °/o degelijker, wetenschappelijker en geloofwaardiger dan Helvetius, de grootste geleerde van zijn tijd, de Faust der zeventiende eeuw, de Brusselaar Jean Baptiste van Helmont, 15771644, vertelt in vollen ernst, dat het hem gelukt is om kwik zilver in goud te veranderen. Drie gevallen beschrijft hij twee gelijken zoo op elkander, dat wel hetzelfde geval zal bedoeld zijn; het derde (tweede) had eveneens plaats als dat van Helvetius ,,op zekeren avond bekwam ik van een vreemdeling een half grein (33 milligram) van den steen der wijzen, waardoor 9% ons (bijna 305 gram) kwik in goud is omgezet.” De vreemdelingen spelen een voorname rol bij het goudmaken. Gij meesmuilt, mijn lezer; maar zelfs Herman Boer- haave. grooter schei- dan geneeskundige, dacht aan de mogelijkheid om goud te maken uit stoffen, waarin geen spoor van goud aanwezig is. Zie hier ’s mans eigen woorden: Constat, aurum nasci posse de materie, in qua docimastice omni arte sua aurum non detexerat prius.’’ Hij had dus de volle overtuiging, dat goud kunstmatig kan vervaardigd worden. Vijftien eeuwen lang hebben de geleerden ervan gedroomd, duizend achtereenvolgende jaren rusteloos proeven genomen het is een hersenschim gebleken. Onze Boerhaave is de laatste wetenschappelijke man, die er niet aan twijfelde. De laatste? „Bis auff die zukunfft Heliae Artistae, da das verborgen wirdt effenbar werden,” roept Helvetius Eremita of Paracelsus (14931541), de hervormer der geneeskunde, ons toe. Misschien is de groote Elias de Artist reeds aan den arbeid, want de vreemdeling van onzen Helvetius, door hem op p.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 122