26 HAAGSCHE EN AMISFOORTSE KEUKKENDANS. ’s Graven aangesproken j eens was de rechte tot de kleine De lichamelijckegesondt-levensgrondt, is humidum radicale, Als een balsamitische Smaragdische goet bloedts medicinale, HEeL-VET, HELder VET. HEiLsaem VET. aller leden, HEeLend VET, HEmeLs VET, HEiLich VET tot vreden. en eindigt 84 als Elias Artista t broeder niet. Hij behoort niet profeten. Een ander werk voor het volk bestemd, dat den man geheel weêr geeft, worde nog terloops bespro ken. In die dagen heerschte hier de pestaan gezond heidsmaatregelen werd niet gedacht en de doctoren zwoeren bij de theriak als het middel bij uitnemend heid Vandaar de titel: Den Ontwapenden Pest- doodt in den Theriakel-pot. Waer in aenghewesen werdt, hoe hem een yder in de besmettelycke sieckte dienen kan. Door Johannes Fridericus Helvetius, Med. Doctor, Practicus in ’s Graven-Hage. Job 23 v. 13. De Heere sal volbrenghen dat over my bescheyden is. Zepliania 3. vers 5. Want de rechtveerdighe Heere &c. doet gheen onrecht. In ’s Graven-Hage, By Christoffel Dol, P>oeckverkooper, woonende in de Pooten, in den Bybel. Met privilegie. 1664. 12°. 61 bl. Aen de Burgers ende Inwoonders van Hage” vertelt hij, dat zijn gevoelen over de heerschende ziekte verschilt met dat zijner collega’s, die bedriegers zijn. Hij alleen weet het en teekent zich na aanhaling van Jesai 4. v. 5, voluit met voornamen ennaam:M. D. ende Practicus, semper studiosus. Na deze liefelijk heden van den a 11 ij d - d o r - s t u d e e r e n d e nvolgt een allerbespottelijkst pruldicht met latijnsch hoofd en staart en nederlandsch middenstuk, dat aanheft:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 123