36 VERMEENDE AANSLAG OP HET LEVEN, ENZ. Zooeeven ontvange Ik nevengaand billet J) van den Heere Fiscael Vosmaer, welke Ik te rugge ver was het niet quaat de Hoofdofficier van zaeken dat men lette op den gedesigneerde Dit billet hield waarschijnlijk in het voorstel van den Procureur- Generaal om den Hoofdofficier van Delft met de zaak in kennis te stellen. 2) De Larrey was de Secretaris van den Erfstadhouder. zoeke. Misschien van Delft de Heer de Rook openinge te geeven en apotheker. Den volgenden Stadhouder en morgen 18 April ontvingen de de Raad-Pensionaris de mededeeling van den Procureur-Generaal dat: „de apotheker Oldmans, of zooals in het door den Heer Vosmaer ontvangen rapport stond Oudmans, ’smorgens ten 6 uur uit Delft de Haagweg was opgegaan met eene groene parapluijezijn moeder zoude een of andere bediening hebben in het huis van den Heer Larrey 2). Ik meen dat de naam van den geweezen knegt van den voorigen Apotheker van Haaften, Oldmans is.” Toen de Raad-Pensionaris zich, na de ontvangst dezer mededeeling, te 10‘/o uren naar het Hof begaf, trok een persoon met groene parapluie, die met haastige schreden het Plein op en neer liep, zijn bijzondere aandacht. Deze waarneming achtte hij belangrijk genoeg om den Procureur-Generaal er mede in kennis te stellen, dezen te verzoeken den bewusten persoon onmiddellijk te laten arresteeren en te ondervragen en bij het geringste ver moeden in hechtenis te nemen. Het bleek echter dat men zich in dezen persoon had vergist en in weerwil der ijverigste nasporingen was het den Procureur-Generaal niet gelukt Oldmans in handen te krijgen. Een onderzoek door de Prinses van Oranje ingesteld,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 133