43 JOHANNES BOSBOOM. schilder vooral als den Hagenaar, welken wij zoo gaarne in hem eeren. Hier mag' een woord van innigen en diepgevoelde!! dank niet ontbreken aan den Weledelen Heer.J. Bosboom, wiens even vereerende als welwillende hulpvaardigheid mij in staat stelde nog veel over zijn beroemden oom te leeren. Dat het heerlijk geschreven „In memoriam” van den Heer P. A. M. Boele van Hensbroek door mij nu en dan werd geraadpleegd, spreekt van zelf, evenals sommige aanteekeningen in tijdschriften, en het warme artikel van onzen verdienstelijken hoofdredacteur in het „Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage.” „Mijn tweelingbroeder en ik werden 18 Febr. 1817 in den Haag geboren.’’ In de aanteekeningen voegt Bosboom met zeer veel piëteit hieraan toe: „Mijn tweelingbroeder overleed in 1862: zijne vrouw verloor in hem eenen liefhebbenden man en zijne zeven, nog jeugdige kinderen een zorgend vaderde maatschappij een werkzaam en verdienstelijk lid.” Als schoolknaap was onzen meester de teekenles het liefste geworden, en toen de stadsgezicht-schilder B. J. van Hove, op de Dunne Bierkade, de buurman werd van de familie Bosboom, verlangde de vurige en rijk bedeelde jongeling naar een plaatsje op van Hove’s atelier. Dat verlangen werd reeds bevredigd in het najaar van ’31. 'tWas de eerste stap op Nederland’s Kunstberg, welken hij. nooit achteruitgegaan en steeds vooruitstrevend, zou bestijgen tot den top Als zijn medeleerlingen gedenkt hij met opgewektheid Sam. Verveer en Huib van Hove, den oudsten zoon van zijn meester, die toen zijne opleiding bij den landschap schilder H. van de Sande Bakhuijzen ontving. Als een echte Hollandsche jongen ging hij met hen uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 141