45 eenige vrienden Nuyen als vriend eene eene waar JOHANNES BOSBOOM. schilderkunst wederom uit hare sluimering opgewekt, een anderen weg volgde, een weg, die ter zegepraal leidde. De Romantische beweging begon onder aanvoering van den genialen Nuyen. Die beweging,’’zoo verhaalt Bosboom, „lokte ook mij tot volgen. En al verviel men langs dien weg in gekleurdheid en opgesmuktheid, vaak ontaardende in chic, er ontsproot daaruit later een meer verstandig zoeken naar verlevendiging van coloriet, verhooging van effect, vermeerdering van relief. Hierin werd Waldorp een wegwijzer voor velen en van zijne schilderijen op de tentoonstelling te Brussel in '45 getuigde dan ook Victor Joly, een bekend criticus „dans les marines de eet artiste vous ne trouverez ni le fracas de coloris, ni les excentricités auxquels se livrent les apótres de telle ou telle école, mais une vérité calme et profonde, pleine de force et de réalité. Devant les tableaux de Waldorp l’esprit étonné oublie et l’art et l’artiste.” Daar moest het heenMaar over het algemeen was het conventioneele nog te zeer inge worteld, was affectatie en chic nog te veel in de mode om niet dan langzamerhand overwonnen te worden en plaats te maken voor degelijker opvatting.” Een jaar na het overlijden van Nuyen werd door van den overledene tot allen, „die en als kunstenaar hadden hooggeacht, uitnoodiging gericht om door onderlinge bijdragen eenvoudige grafnaald op te richten op de plaats, zij zijn stof hadden ter neder gelegd.’’Twee jaar later werd het gedenkteeken op het R. C. Kerkhof van ’s-Gravenhage onthuld. Bosboom had zich, door de dankbaarheid zijns harten gedreven, bij de „Commissie tot oprichting’’ aangesloten, en bekleedde daarbij de functies van penningmeester en secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 143