68 PE HAAGSCHE SCHILDEKIJENMUSEA, krachtig verlicht, mannelijke kracht hier, huiselijke tevredenheid ginds, aldus vertoonde dit echtpaar zich, vooral nadat het in het atelier van den heer Hauser te Berlijn een verjongingskuur had ondergaan, aan ons bewonderend oog. Een klein portretje van een jongeling, dat het vierde stuk der zending uitmaakte, kan niettegenstaande de handteekëning niet als een werk van Rembrandt erkend worden. De niet geheel intacte toestand van het stuk liet geen positief oordeel over den schilder toe. Het was echter een oud Hollandsch werk uit de 17e eeuw, dat door de aanminnige uitdrukking van het gelaat menig beschouwer voor zich innam, Op het oogenblik, dat ik dit schrijf, staat het Maurits- huis op ’t punt wederom tijdelijk met een werk van onzen grooten schilder te worden verrijkt. De erfge namen van den bekenden verzamelaar J. W. Wilson hebben aan het Museum voor één jaar een uit diens collectie afkomstig portret aangeboden. Het stelt een staanden man tot aan de heupen voor met een aantal papieren in de hand. Het geheele schilderij wordt beheerscht door de tinten bruin en geel. Evenals de meeste werken van Rembrandt is het dan ook een lichtstudie in den volsten zin des woords. Van boven links indringend doet de zon haar stralen op het magere gelaat en de eene hand vallen. Vooral deze behoort tot de fraaiste, die Rembrandt geschilderd heeft. Ook het kostuum, het boek en de lange lokken zijn magistraal en breed gedaan. Het is de tijd van de hoogste ont wikkeling, van de grootste beheersching der techniek, de tijd der Staalmeesters, van den burgemeester Six en van den Jacob zijne kleinkinderen zegenend” in de Casseler galerij. In deze verzameling wordt van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 167