82 DE ZEEVISCHMAKKT. Uit het bovenstaande blijkt alzoo, dat de Vischniarkt, thans staande op den hoek van de Schoolstraat, sinds ongeveer het jaar 1592 aldaar gevestigd is. Door de Resolution van Burgemeesters en Schepenen (aanwezig in het Stads-Archief) van den 9 Februari 1591, is mij noch het volgende bekend geworden: „Upte propositie by H. Burgem'n voorsz. gedain off nyet Raetsaem bevonden sal werden om de vischmerct „te verleggen upt ledige erff by de Scoelstraet ende „de selve met Lueyffen doen maeken Is eendrachtelicken „dat soo verre die voorn vismerct street, ende by ons „daer aen geappliceert sal worden behouden altyt de „voorn kerekmeesters soo sy ageren het proutfyt van „staen van de beesten in de Ossenmerct welck prouffyt „evenwel de voornompde kerek sail volgen, Ordonneren „daer omme onsen Tresorier en de alle anderen Indertyt „wesende, den Rentmeester van Sint Jacopskercke, „voornompt alle Jaers den derden penninek van den „geheelen Incommen van beyde de voorsz. mercten onder „syn quictantie te betaelen en laten volgen. Ende ten eynde dit accord vuytspraecke ende verdrach een eygelyck „kennelick ende noitoir sy, syn hier van gemaect twee „acten alleens luydende daar van wij d’ eene behouden „sullen ende d’ andere onder de chartres van de Kerek „geleyt worden. Aldus gedaen ende vuytgesproocken „ende veraccordeert op den XIIII Augisti Anno XV c. „twee ende ’t negentich (14 Aug. 1592). Des toirconde „desen met onsen segel ends Signatuyre van onsen „Secretaris bevesticht. (Was get.J M. Penninek Zn. 1592.” Het zegel is beschadigdburcht met ooievaar alleen zichtbaar: het contrazegel eveneens geschonden; de burcht en links een boom is daarop nog te zien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 181