84 DB ZEEVISCHMAKKT. Weinige jaren geleden werd de vischmarkt bedreigd van de Schoolstraat verwijderd te worden; in hetjaar 1852 namelijk, toen zij een belangrijke reparatie moest ondergaan. Een voorstel van de leden der Commissie voor de belasting op de zeevischbankcn om een onder zoek te doen, in hoever het mogelijk en wenschelijk zou zijn, de zeevischmarkt naar den Zak achter den Toren der Groote Kerk te verplaatsen lokte in de Gemeenteraadzitting van 11 Mei 1852 een hevige discussie uit. Hoe droog en vervelend het lezen van de notulen eener vergadering dikwijls ook is, zoo is dit geenszins het geval met de notulen van den gemeenteraad dd. 11 Mei 1852; plaatsgebrek verhindert mij die geheel over te nemen. Op die vergadering voerden de heeren Van der Jagt, Gebel en Varkevisser het woord. De eerste als voor stander der verplaatsing, de laatste als tegenstanders en verfraaiers. Neen, zoo zegt de heer Gebel aan Glaesmaeckeryeendeanderen 110 6 Schell., 0 peniïh (o. a. het Schilderen van de vier groote gegoten Loofi- wercken, staande op de Lueyffen). Straetmaeckerye als steen. zandt,arbeytsloonen anders 594 £14 S. 12 Onder den laatsten post komt onder andere voor 't rechten van de meye op te huysinge van de nyeuwe vischmerct 12 voor 18 halve vaeten meuselaar (een soort bier) 19 2 Schell. 6 Penn. voor ander gelevert bier zoo vall als meuselaar 17 £10 Schell.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 183