109 HET DOOPBOEK .VAN EIK-EN-DUINEN. E I N D E. HOE DIE MEENING IN DE WERELD IS GEKOMEN. R. Het 4ae artikel der „Hantvesten ende Privilegiën, „van vrouwe Maria, aengaende Hollandt, Zeelandt, „ende Vrieslandt, in ’t ghemein,’’ van 14 Maart 1476, luidt: „Item glieene veraders, noch andere officiers in „onsen voorsz. Landen hoedanigh sy zyn, en sullen „moghen yemandt molesteren van lyf, ofte van goederen, „daermen yemant doot vint onder dexel vandien, dat „de doode hem selver verdaen, ende gedoot soude hebben, „ten ware datmen eerst wettelyk bevonden, dat die „persoon hem selven met opgesetten wille, ende met „boosheydt verdaen hadde, ende men sal een yegelyck „uyt het water mogen trecken, diemen daer inne vint, ,hy sy levende of doot, sonder verbeuren, maer indien dat liy doot bevonden wort, s o o s a 1 m e n hem weder „metten voeten in ‘t water leggen.” (’s Graven- hage. 1662). 1787 (vacat) 1788. hac die 1 Sept. bapt. est Jacoba f. Cornelii van der Groen et Elisabeth Schouten, conjugüus. m: Sunt Maria Cornelisse Bronswyk vidiia Cornelii Cornelisse van der Groen. (1789 tot en met 1790) vacat 1791. hac die 1 Martii bapt. est Emmetje f. leg. Cornelii van der Groen et Elisabeth Schouten. S'nscep. Emmetje Lamotte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 208