113 WAT DE MAGISTRAAT VAN DEN HAAG ENZ. Jaere”. De Comparanten met den Secretaris genoten „van elcke vergaderinge twee stuvers,” bij wijze van presentiegeld De absenten daarentegen, ook op de andere ver gaderingen, zouden verbeuren „elcxs ses stuyvers, mits „de vergaderingen die gehouden sullen werden voor „noene, ’s avonts te voren de insinuatie sal werden „gedaen, ende die vergaderinge geleyt nae noene, de „weete voor noene sal gedaen werden, ende sal de bode „notule daer van houden ende indien de absenten nyet „en betaelen sail heml. affgekort werden aen heurl. »gaige.” We willen ten slotte eens nagaan, welke gewichtige besluiten in dat zittingjaar door onze beschreven vaderen, van voor drie eeuwen, werden genomen. Zeer sprekend is al dadelijk een besluit in de meer gemelde vergadering van 1 December genomen, waarbij aan „Deecken en Hooftmans van de Cloveniersschut- terye” werd toegestaan eenige restauratie aan hun Doelengebouw, nu het Gemeentemuseum, aan den Korten Vijverberg te verrichten, want dit consent werd alleen gegeven onder voorwaarde, „dat de „wercken soe van metselaer als van den timmerman sullen besteet werden te maecken by den hoop en nyet „in dachhuyre, daer de Burgemeestrn sonderlinge op „sullen gelieven te letten.” Het aanbesteden is dus niet uit onzen tijd. Nog werd in die vergadering den prijs bepaald voor elk vat en kanneke biers, dat de biervoerders van den Hage van Delft zullen brengen, zoo des zomers als des winters. We gaan een besluit tot het procedeeren tot executie van Jan Jacobsz. als collecteur der verpondingen voorbij 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 212