SCHEVENINGEN ONDER DEN HAAG? 123 R. DE MAGISTRAAT AAN ’T VERBRANDEN. R. .Magistraat als mede onder de selve reghteïs, soo in „civil als crimineel behoren, betalende ook die van „Schevelingen borgerlycke lasten, ende stadts accysen, „ten behoeve van den Magistraat van ’s Gravenhage „soo wel, als de Hagenaars; des, dat ook de voorname „officieren van de Schutterye tot Scheveningen, gelycke „executie van stadts accysen, ende andere voor'deelen „genieten, als d’officiers van de Haagsche Schutterye, „gelyck oock niemant van buyten int gilde tot Scheve- „ninge mag aangenomen werden, voor en aleer sy het „Burgerschap van den Hage bekomen heeft, soo als „oock die van Scheveningen, nopende het doen van „Borgélycke Neringe in ’s Gravenhage, t selve reght „ende de selve vryheyt genieten als de Borgers van „’s Gravenhage.” ’s-Gravenhage. Den 19en Januari 1757 werden in Burgemeesters kamer verbrand „de aenteekeningen door commissarissen tot het werk van de personeele quotisatie gehouden, sedert 20 Febr. 1745 bewaard in een kastje, waer van telkens bij derzelver gebruik de twee afzonderlijke sleutels zijn ontzeegelt en wederom gecachetteert,” welke pa pieren, omdat na dien tijd in de „constitutie der familiën” zoovele veranderingen zijn gekomen, van geen nut meer werden geoordeeld. Aanteekening werd van dat ver branden gehouden. ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 222