127 EEN GEBROKEN, THANS VERDWENEN GEDENKSTEEN M. G. Wildeman. ’s-Gravènhage. deze gerepresenteerd door Jhr. Mr. von Daehne van Varick, alhier), van de voorwerpen bezit genomen. Genoemde Heer toch, was eigenaar van een dito leeuw als hoven omschreven, als versiering geplaatst in den tuin zijner woning (Noordeinde No. 154). Beide leeuwen zijn nu verkocht aan den Heer Theunis- sen antiquair alhier, die bij den koop, tevens eigenaar der grafzerk werd. Uit vertrouwbare bronnen vernam ik dat de beide onschuldige diertjes in Amerika! een kooper hebben gevonden. De Steen groot M. 0,90 breedte bij M. 1,56 lengte werd eenvoudig opgelapt en ligt thans gekeerd, op ’t graf van: Anna Maria Festen (18^12 18U88) draagt het No. 269, en ligt links in den hoofdweg naar de Kapel. Het bovenstaande moge van ondergeschikten aard zijn, omdat het hier geen historisch persoon betreft; het is echter ongelukkig maar al te waar, dat er dikwijls met zaken van historische waarde op dezelfde wijze wordt omgesprongen, ’t geen öf te laat, of nooit aan ’t licht wordt gebracht. Zeer zeker zal de getrouwe Judon nooit gedroomd hebben, dat zijn naam in 1892, en volgende jaren, nog zoude ter sprake komen. Het traditioneele R. I. P. werd zoodoende te zijnen opzichte in geenendeele geëerbiedigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 226