135 OUD-HOLLANDSCHB KUNST. den Regeerenden Burge- 17e eeuw, toen met de herleving van handel, nijverheid en scheepvaart allerwege in de Republiek een, sedert ongekend, tijdstip van bloei en van kracht was aan gebroken, tal van steden zich moesten uitbreiden, en nieuwe gemeenten zich allerwege vestigden, eerst toen, zien wij de Protestansche Kerk overgaan tot de stichting van eigen Kerkgebouwen, overeenkomstig de eischen en overeenkomstig de behoeften van haren eigen Eeredienst. „Toen de stad Amsterdam” (aldus Jan Wagenaar in zijne beschrijving dier stad, deel II, blz. 130), „omtrent den aanvang der zestiende eeuw, ter wederzijde „van den St. Antonisdijk uitgelegd geworden was, „besloot de Vroedschap, in ’t begin des jaars 1602, „uit te zien naar eenige plaatse, tot het bouwen van „nieuwe Kerken, zoowel buiten de St. Antonis-Poort, „als buiten de Haarlemmerpoort. „En ’t leedt niet lang, of' de stad kogt een erf, tot „eene Kerk en een Kerkhof ten zuide van de nieuwe „Hoogstraat, alwaar toen eenige speeltuinen waren „aangelegd. „In ’t volgende jaar, begon men, met graaven en „heijen der grondslagen en op den 22" Augustus des „jaars 1603, werd de eerste steen van ’t gebouw gelegd „door Jan Bicker, Zoon van „meester, Gerrit Bicker.” Stads-bouwmieester van Amsterdam r) was toen Hen drick de Keijzer (geboren 15 Mei 1565, gestorven 15 Mei 1621) en hem werd het ontwerp en de uitvoering van dat te stichten Zuider-Kerkgebouw opgedragen. Het was de eerste Protestantsche Kerk van eenige beteekenis, die in de Vereenigde Provinciën gebouwd In 1595 was de Keijzer tot Stads-steenhouwer en beeldsnijder benoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 235