136 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. J x) Joost van Vond el en (het is aldus, dat hij zich onderteekent) plaatste onder de Keijzer's portret in het boekwerk: ..Architectura Moderna, ofte Bouwinge van onsen tijt,” uitgegeven .,te Amstelredam bij Cornells Danckerts van Seevenhove, „woonende in de Kalckton bij de Regulierstooren. Au. 1631,” deze dichtregelen: „Hier leeft, dien loven gaf aen Marmer, aen Metael, „IJvoor, Albast en Klaij, dies laet zich Uytrecht hooren: „Is Rome op Kaijsers prat en Keijserlijcke Prael, „De Kaijser van de Kunst is uijt mijn Schoot G-hebooren,” zou wordende Keijzer stond dus voor een geheel nieuw vraagstuk, en hoe bekwaam architect hij ook was,1) zijn geest was nog te veel vervuld met de Catholieke Kerktype; om de eigenaardige Frotestantsche Kerktype te kunnen scheppen, en hij koos voor de Zuider-kerk de zuivere basiliek-vorm, alleen met weglating van de absis gelijk de oude basilieken bestaat de Zuider-Kerk uit een middenschip, door middel van Dorische kolommen, wier half ronde bogen het bovenschip dragen, geschei den van de twee lagere, elk met twee korte dwarsschepen voorziene zijschepen. Die Zuider-kerk, in de jaren 16031614 gebouwd door een architect als de Keijzer, zij toont hoezeer de Kerkelijke bouwkunst hier te lande tegen het begin der 17e eeuw van lieverlede was achteruitgegaanhet middenschip toch isniettegenstaande zijn betrekkelijk geringe hoogte van 19 M. onder het houten tonge welf bij eene breedte van 10.50 M., voorzien met zware houten trekbalken, muurstijlen en karbeels, eene voor ziening. die zoo zij al niet getuigt van gemis aan con structief talent, toch geen groote mate van vertrouwen in de toegepaste constructie toont en bij geen enkele gothische kerk van die afmeting, trots hare gemetselde gewelven, wordt aangetroffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 236