143 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. Ook de stad Koevorden volgde bij den bouw harer Nieuwe Kerk in 1641 het plan der Ndorder-kerk, doch haar bouwmeester, hij was geen Arent Lambrechtsz, die oog had voor hetgeen daarin nog viel te verbeteren, of ook zelfs nota nam van de na dien gebouwde Kerk te Maassluis, hij volgde als een copiïst zijn model, en leverde dan ook echt copiïsten-werk, namelijk een gebouw, dat wel achter-, doch geen voor-uitgang toondede trek- balken van het model, wij vinden ze hier terug, de detail leering toont eene inférieure kracht, en ook de proportie van het geheel is minder gunstig dan te Amsterdam alleen de zandsteenen hoofdingang van het Kerkgebouw is breeder en flinker behandeld dan die te Amsterdam ■of te Maassluis en toont eene zelfstandige opvatting. de Noorder-kerk van Amsterdam die daartoe tot model werd gekozen, doch de Maassluissche bouwmeester Arent Lambrechtsz, hoezeer niet gelukkig met de samenstelling van den kruis-, of midden-toren, die uit vrees voor zijn zwaarte later afgebroken, vervangen werd door den nog bestaanden sierlijken west-toren, hij was niet tevreden met het model te volgen, maar trachtte dit, zoo mogelijk nog te verbeteren en inderdaad staat de kerk te Maas sluis, gebouwd in de jaren 16291639, zoowel door de afwezigheid der hinderlijke trekbalken met hun muur stijlen en karbeels, als ook door hare proportie in kunst waarde boven de Amsterdamsche kerk. „Den 6e Juny des jaars 1629 is (volgens de Tegen- „woordige Staat van Holland, deel XVI, bladz. 540) de eerste steen dezer Kercke gelegd, doch de naam van den „Grondlegger is onbekend, men wilde dees’ eer aan „niemand in ’t bijzonder laten, waarom men op den Steen, „tot opschrift stelde: „door de Gemeente.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 244