156 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. Reeds den 21en Juni daaraanvolgende hebben zij „elck „een model der kerck overgelevert ende gerapporteert, „dat zyl. een roede, twee ofte drye, hadden doen uyt- delven ende den gront bequaem bevonden, omme de „fundamenten van de voorsz. kercke te dragen.” „Den lesten Juny 1649 gedelibereert synde op ’t model „waernaer de voorsz kerck soude connen werden gebout, „is goetgevonden op ’t behagen van Collegiën te arresteren „het model by den fabryckeur Norwes gemaect. doch „sullen nyttemin beyde de voorsz. modellen de wel- „gem. Collegiën werden verthoont.” „Den 2en July 1649 hebben de Heeren van Hoogen „Rade en Reeckeninge gerapporteert dat haer Princi- palen sich waren conformerende met het model by „den voorsz, Norwis gemaect.” Het model, en daarmede het plan der kerk vastgesteld, en ook de bouwmeester gekozen zijndeging men onmiddellijk over tot den bouw en den 285,en Augustus 1649 had dan ook reeds de eerste steenlegging plaats door Mr. Reinier Pauw, den Voorzitter der Sociëteit, waarbij werd „betaelt aen de aertwerckers ende metselaers tot „een vereeringe ten tyde als de eerste steen geleydt „werde in de fondamenten van de Nyeuwe Kercke in „de Bogertstraet offte Padmoes alhyer in den Hage, „Den 18e“ van Meymaend 1649 (volgens de Reso- lutiën) „syn de fabryckeurs van Bassen en Norwis „gelast te maecken twee modellen, waervan een soude „mogen werden gebruyckt tot opbouwinge van een „kerck in St. .lacobstraet alhyer, ende voorts uyt te „doen delven een roede, twee ofte drye. omme te sien „off den gront bequaem ^sy om de fundamenten van „voorsz kercke te dragen."

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 258