157 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. J) Eén pont van 40 prooien is gelijk één gulden onzer munt, één schelling 5 cent, en één groot 21/i cent. -) De naam Noor wits, komt in de aangehaalde Resolutiën en Reke ningen der Sociëteit telkens anders gespeld voor. 3) „Vereeringhe”, gratificatie, of wel een vet „extra ordinaris”, aldus noemde men in dien tijd, wat wij nu eene persoonlijke toelage zouden noemen. Zie daarover de bijdrage van Mr. N. de Roever in het jaarverslag van 1886 van het oudheidk. Genootschap te Amsterdam, Van Bassen, tevens architectuur-schilder, verdwijnt hiermede uit do Rekeningen, en uit de geschiedenis van den bouw en komt vreemd genoeg, daarin nog eens voor, en wel om met Noorwits tezamen bouw materialen te gaan aankoopen. de somme van hondert ponden en sestyen schellingen „te XL grooten het pont." Betreffende die modellen melden de Resolutiën der Sociëteit nog: „den XIe;1 May 1650 is de ontf1'. Stalpart „geordonneert te betalen aan Pieter Norwis 2) de somme „van seven hondert een en twintig ponden en vyer „schellingen als Vc hem tot eene vereeringe 3j toe „gedoucht voor ’t inventeeren van ’t model van nyeuwe Kerch en de resterende IIC XXI IIII Sch. in restitutie „van gelycke somme by hem betaelt voor ’t opmaecken „van ’t voorsz. model, volgens syne declaratie.” „den 18™ November 1650 aen Bartholt van Bassen „te betalen drye hondert ponden tot eene vereeringe „voor de diensten en vacatiën by hem gedaen in de „jaren 1641, 42, 45, 46 en 49 in ’t maecken van „verscheyden caerten, gront- erT stani-teyckeningen, „mitsgaders een model van een nyeuwe te maecken „kerek ende andersints volgens syne reqte.” 4) De opbouw der kerk vond plaats geheel in eigen beheer, d. w. z. die opbouw werd niet in zijn geheel aanbesteed, zooals zulks heden ten dage te doen gebruikelijk is,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 259