164 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. vereeringen, bier, enz. het gebouw voor zich met zijn ameublement zal hebben gekost f 320.000. Het honoraire van den Bouwmeester, van Pieter Arontsz Noorwits was blijkbaar niet geregeld althans behalve de boven vermelde vereeringe voor het inventeeren van het model en behalve de terugbetaling zijner reis- verschotten in zake den aankoop van bouw-materialen, bevatten de Rekeningen tot November 1653 geen enkelen post ter dier zake. Noorwits wendde zich daarom tot de Sociëteit, zooals blijkt uit de Resolutie van den 28en November 1653: „op „de requeste van Pieter Arensz Noorwits, Contrerolleur „versouckende recompense van syne extraordinaire „diensten in ’t bouwen van nieuwe Kercke gedaen, „wordt besloten, geleth hebbende op ’t inhouden deser „requeste, den suppliant te accorderen voor de goede „en getrouwe diensten en boven ’t geen hij alreede „daervoor en heeft genoten, alsnoch de somme van „vyer duyseut ponden.” In de Rekeningen is deze post als volgt geboekt: „Noch betaelt aen Pieter Aeronts Noorwits, Contre- rolleur ende fabryck van de nyeuwe Kerck alhyer, „door ordre van Edele Mog. Heeren van Societeyt alhyer, „de somme van vyer duysent ponden, tot veertig grooten „het pont, en dat boven hetgeen hij suppliant alreede „heeft genooten, als blyckt by de appostille op zijn „req'° alhyer overgelegt in dato den agt en twintigsten „novemb. Anno 1653.” Tevens schijnt toen zijn verder honoraire geregeld te zijn, want in de jaren 1654, 1655 en 1656 komt geregeld onder de „extra ordinaris uijtgeef’ volgende post voor Hiermede kan alleen bedoeld zijn de vereering voor het model en <de terugbetaling zijner reiskosten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 267