X - XL1II 1 boven 150250 gr. ï'/j et., boven 250500 gr. 10 et., boven 500750 gr. 121/, ct., boven 7501000 gr. 15 ct., en verder voor elke 1000 gr. of gedeelte daarvan 2'/i et. meer. Postpakketten. Tot. 1 kilogr. 15 ct. boven 1 tot 3 kilogr. 20 ct. boven 3 tot 5 kilogr. 25 ct. Met aangegeven geldswaarde (tot hoog stens 500.boven het gewone tarief 10 ct. voor elke 100.of gedeelte daarvan. Schadevergoeding voor «Zetaangegeven pakketten hoogstens 2.50 per kilo. Kaarten voor verzending van postpakketten 2 ct. de 2 stuks. Inhoudsmaat der pakketten hoogstens 25 kub. dechn., langs de vlakken niet grooter dan 80 cM. Verreken-pakketten (pakketten tegen rembours, niet hooger dan 150.kunnen onder dezelfde bepalingen worden ver zonden, tegen betaling der kosten van inkasseering, waar bij het tarief geldt voor de overmaking van gelden per postwissel. Postpakketten naar Nederl.-Indië kunnen verzonden worden naar de aanlegplaatsen der mailbootenBatavia, Padang Soerabaja, Samarang, tegen de prijzentot 1 kilo f 0,85; 1—3 kilo’s 1,35; 3—5 kilo’s 1,85. Voor andere dan bovengenoemde aanlegplaatsen komen de verdere kosten voor rekening van den geadresseerde. Noodig zijn twee douaneverklaringen. De pakketten moeten met lak verzegeld en de adressen moeten op de pakketten geschreven worden. Pakketten voor plaatsen waar stations of halten van den N. I. spoorweg gevestigd zijn, kunnen tot hunne bestemming gefrankeerd worden. Het port bedraagt dan tot 1 kg./1.15, boven 1 tot 3 kg. 1,65, boven 3 tot 5 kg. 2,25. Stations of halten aan den N. I. spoorweg zijn: Bodjong- gedeh, Branbanan, Bringin, Broembong, Buitenzorg, Delangoe, Depok, Djok.ja. Goendih, Gogodalem, Kalassan, Kali-Osso, Ka- rang-Sono, Kedong-Djati, Klatten, Lawang, Meester-Cornelis, Padas, Passar, Mingo, Poerwodadi, Pondok-Tjina, Salem, Solo, Srowot, Tangoeng, Telawa, Tempoeran, Tjepper, Tjitajam, Toentang (Salatiga), Weltevreden, Willem I. Aangeteekende brieven, enz. Gewone aanteekening van brieven, gedrukte stukken, mon- 613^-»---’—■33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 46