-- BUITENLANDSCH POSTVERKEER. XLV voor briefkaarten 5 cent, J) Het port der brieven naar België bedraagt 10 et; dat van drukwerken, dagbladen en tijdschriften die minstens één maal per week verschijnen: tot '25 gram 1 ct., 25100 gram 2'fe cent, 100—200 gram 5 cent, verder elke 100 gram meer of gedeelte daarvan 2l/g cent; en dat van andere drukwer ken: tot 15 gram 1 ct., van 1550 gram 21/» cent, verder 2’/2 cent meer voor elke 50 gram of gedeelte daarvan. Voor plaatsen in België en Duitschïund binnen het grens- rayon bedraagt het port 5 cent. - 1 moeten de kwitantiën van plakzegel a 5 ct. voorzien zijn. Inleve- T ring der kwitantiën op een „borderel” dat kosteloos verkrijgt. is. Postspaarbank. Inlagen en terugbetalingen aan alle postkantoren, bijkantoren en daartoe aangewezen hulpkantoren. Inlage minstens 25 ct. Voor kleinere bedragen kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 20 frankeerzegels a 5 ct., voor schoolspaarbanken van 100 a 1 cent. Inlage in een spaarbankboekje (kosteloos ver krijgbaar). Bij de eerste inlage eehe verklaring te teeltenen. Terugbetalingen alleen aan den inzender of zijn gemachtigde. Rente 2.64 pCt., ieder jaar bij te schrijven. Vrijdom van port voor briefwisseling tusschen de inleggers en den directeur der Postspaarbank. Brieven. Briefkaarten enz. Voor Europa 0 de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Canada en New-Foundland, Aziatisch Turkije, Egypte en Perzië (bij verzending over de Zwarte Zee) bedraagt het port gefrankeerde brieven 12*/2 cent tot en met 15 gram, papieren, gedrukte stukken, monsters enz. 2% cent per 50 gram of minder; ra o n s t er s minstens 5 cent; papieren en bescheiden minstens 12V2 cent. b. Voor de meeste overige landen: voor gefrankeerde brieven 25 cent, briefkaarten 7V2 cent, papieren, gedrukte stukken, monsters, enz. 5 cent per 50 gram of minder; monsters minstens 7’/2 ct., papieren en bescheiden minstens 15 cent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 48