I T INHOUD VOORWERK. - - LX1X 25. 63. 37. 38. 21. 40. 25. 67. 60. 37. (Christelijke. 22. '(Israëlitische 25. 68. 37. 40. 36. 31. 34. 39. 61. Bladz. Algem. Bestuur (Depart, van Algem. Rekenkamer Secretarie. 25. 27. 34. Apotheek (Gemeente-J 40. Archief en Bibliotli (oud-). 36. Bank van Leening 38. Belastingen (Kantoren Di recte enz.) 40. Betaalkantoor (Rijks-) 41. Bezienswaardigheden. 65. Bodediensten naar omlig gende gemeente. Bouwpolitie Brandweer Burgemeesters der resi dentie van 17381758. 32. Burgelijken Stand.35. Christelijke Feestdagen. 22. Controleur der Gemeente Financiën36. Departementen van Algem. Bestuur Duinwaterleiding Feestdag en( Fonteinen Gasfabriek Gemeente-Apotheek Gemeente-Ontv anger Gemeenteraad Gemeente-Secretarie Gemeentewerf j, Gemeente-Ziekenhuis (Buitenland). 47. (Telegraph)58. Raad van Adel (Hooge) 27. Raad van State 26. Bladz. Gezantschappen(Vreemde)31- Havenmeester .39. Hooge Raad van Adel27. Israëlitische Feestdagen. 25. Jaartellingen 20. Kabinet der Koningin 27. Kalender7. Keurmeester40. Maans- en Zonsverdnis- teringen Marktmeester Ministeriën Monumenten Munttafel. Naamlijst der Burgemees ters van ’s-Gravenhage van 1738—1758. 32. Ontvangers van belastin-1 gen. Zegel en Regi- 40. stratie, enz. enz j Openbare Reiniging 39. Pakschuiten64. Politie36. Postpakket (Binnenl. en Ned. Indië43. Postpakket (Buitenland). 49. Postspaarbank .45. Postwezen (Binnenland) 41. (Buitenland) 45. Postwissels (Binnenland). 44. V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 72