23 lieeren Völeken en de Zwaan bracht, eene ontboezeming te uiten tot hulde der hooge donatrice, die juist dien dag verjaarde. Met eene geestige wending sprak ïiij den wensch uit, dat die Haghe, zoo hoog reeds gekomen, eveneens in figuurlijken zin ’t Excelsior steeds in ’t oog mocht houden. Om eenig begrip te geven van den vorm en de hoogte van den toren diene het volgende versje, dat op eender binnenmu ren is geschreven Rust Vreemdeling, Die My St. Jacobs-Toorn Betreet; ’k Ben Zes-Hoeks, Binnens-Muurs, Vier Mael Ag't Voeten Breet, en Agtmael Dertig Hoog; Hebt gy geteld uw stappen; Ga voort klim tot myn Top Drie hondert vyftig Trappen. De bezichtiging der Groote Kerk had des middags plaats, en aldaar werden de leden door den voorzitter rondgeleid en de verschillende kapellen, beeldhouwwerken en glasschilderingen be zichtigd. De voorzitter gaf de noodige verklaringen, vooral wat den toestand betrof, vóór de reformatie. Vooral trokken de aan dacht de rond het koor opgehangen wapenschilden der ridders van het Gulden Vlies, aldaar opgehangen ter herinnering aan het Kappittel der Orde, dat aldaar door Hertog Philips van Bourgondië, Graaf van Holland, in 1456 gehouden was. Ook deze bijeenkomst werd door muziek opgeluisterd daar het lid de Eerwaarde heer Jansen, de bezoekers verrustte met het spelen van eenige fraaie melodieën op het orgel. Bij het bezichtigen van de vroegere kapel van Assendelft, thans ingericht tot kerkeraadskamer, was de verontwaardiging der bezoekers algemeen, door de schandelijke wijze waarop het zich aldaar bevindende monument, grootendeels vernield isde Voorzitter maakte zich tot tolk der bezoekers door een vurig woord te spreken. Hij uitte onderanderen den wensch, dat «die Haghe» éénmaal zou kunnen verrichten wat des kerkeraads plicht was, en waartoe zich vroeger reeds een Commissie had gevormd, doch zonder resultaat. Nog moet vermeld worden, dat de Heer H. van Heeswijk welwillend ter bezichtiging had gesteld eene collectie teekeningen en opmetingen van het kerkgebouw, bestaande uit platte gronden, gevelteekeningen, zoowel van den tegenwoordigen toestand als die van vroeger, enz., door hem vervaardigd met het oog op eene mogelijke restauratie. Zij wekten zeer de belangstelling. Op Zondag 16 April had het op de vergadering van 12 April aangekondigde bezoek yan de historische gebouwen op het Bin-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 102