28 vesten. Nogtans zeggen wij dit alleen maar, opdat de behoefte, waarvan wij bij ons vorig verslag reeds melding maakten, niet geheel vergeten zou worden. Voor het oogenblik is de nood nog niet tot zulk eene hoogte gestegen, dat daarin onmiddelijk voor zien moet worden, en kunnen wij ons nog steeds met onbezwaard gemoed in de gelukkige aanwinst verheugen. De boeken dan, waarmede onze bibliotheek ditjaar wederom verrijkt is geworden, zijn de volgende 1. Verslag van den Directeur van het Koninklijk Kabinet van Penningen en Gesneden Steenen, 1891. Een geschenk van den Schrijver, den Heer A. A. Looijen, eerelid der vereeniging. 2. De Oudste Grafboeken der Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, overgedrukt uit De Navorscher 1892, afl. 8 en 9. Dit werk werd ons vereerd door den schrijver, den Heer M, G. Wildeman, werkend lid der vereeniging. 3. De St. Theresia-kerk, weleer de Koninklijke Kapel van Spanje, door 1’, G. Bongaerts S, J. ’s-Gravenhage bij G. F. B. ten Hagen 1866. Dit boekwerk is ons ten geschenke gegeven door den Heer L. .1. .1. Hageraats, bestuurslid der vereeniging. 4. Description Succinate de La Haye ct de ses environs avec un nouveau, plan topographique. La Haye, M. de Lyon, Lange Booten, 1825een geschenk van den Heer Mr. A. C. Bondam, correspondeerend lid der vereeniging. 5. Physiologic van den Haag door een Hagenaar (Prof. Dr. Jonckbloet) bij K. Fubri 1843. Met houtsneeflguren. Dit werk werd ons geschonken door den Heer Mr. J. E. van Someren Brand, buitengewoon lid der vereeniging. 6. De Groote of St. Jacobskerk te ’s-Gravenhage, door Mr. P. van den Brandeler, met platte grond en afbeeldingen, ’s-Gra venhage bij van Stockum en Zoon 1893. Geschenk van den schrijver. 7. De Residentie bekeken door den bril van een geïmporteerd Hagenaar. Een fraai en sierlijk Handschrift, in solieden band, bevattende de zeer boeiende lezing, welke de schrijver, de Heer P. Louwerse, werkend lid der vereeniging, onlangs in onze Ver gadering gehouden, en daarna onder dezen vorm ons ten geschenke gegeven heeft. 8. De koperen Bruiloftsklok, luidende nu en elk 12l/„ jaar, op iedere Bruiloft van J. H. Coronel en M. Koentz. Een luimig gelegenheidsblaadje, voor de aangeduide feestelijkheid gedrukt. Dit is een geschenk van den heer A. A. Looijen, eerelid der Vereeniging. 9. Verslag van de werkzaamheden der vereeniging „Flehité”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 107