29 gedurende het jaar 1892. Een geschenk van kapitein F. J. G. ten Raa, werkend lid der genoemde Vereeniging. 10. Het Rij lisarchief' te ’s-Gravenhage. Een verslag over liet jaar 1891, ons ten geschenken gegeven door den Algemeenen Rijksarchivaris Jhr. Th. II. F. van Riemsdijk eerelid der Ver. 11. Vondst van Gouden Murttens te Kudelstaarl, bij Aalsmeer, in Juli 1892. Een laatst geschenk van den Schrijver, ons onlangs overleden Eerelid, den heer A. A. Looijen. 12. Koning Lodewijk-AsclepiOs, (overgedrukt uit de Tijdspie gel 1893). Dit belangrijk werkje is een geschenk van den Schrijver, den heer Dr. R. Krul, bestuurslid onzer Vereemging. 13. Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep, (twee deelen in vier banden). Tweede druk. Te Amsterdam bij P. Meijer Warnars, 1832. Dit schoone werk hebben wij te danken aan den heer H. de Voogd van der Straaten, buitengewoon lid onzer Vereeniging. 14. Extract uit het in 1690 te Amsterdam door Jeroen Jeroense uitgegeven werk Koddige en Ernstige Opschriften, op Luijffens, Wagens, Glazen, Uithangborden en andere Taferelen. Hand schrift met een prent. Geschonken door den heer M. G. Wil deman, werkend lid onzer Vereeniging. 15. Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de ge- heele Republiek en zeer gewichtige Vaderlandsche Afbeeldingen, Te Amsterdam, bij Johannes Allart-1791. Een geschenk van den Hoogwelgeboren heer Baron A. de Posson, te Brussel. 16. Het Geldersche Geslacht Portmans, door A. F. van Beurde, Landmeter van het Kadaster. Roermond. Henri van der Marck 1893. Van den Schrijver: correspondeerend lid. 17. De Restauratie der Gewelfschildering van Jan van Scorel te Warmenhuizen. Amsterdam. Th. A. van Zeggelen (M. .1. P. van Santen) 1893. Dit werk is ons geschonken door het bui tengewoon lid Dr. A. Bredius. 18. Door den heer H. de Voogd van der Straaten zijn ons ten geschenke gegeven eene hoogst belangrijke verzameling be scheiden. Zeei' curieus is o. a. eene quitantie, in dato 22 Januari 1619, ten laste van Johan van Oldenbarnevelt. tot een bedrag van honderd gulden „over een jaer losrenten.” De quitantie is geteekend Klarken Dams, of Daemes dochter, wed. van Hans van Liesvelt. 13 Mei, dus ongeveer 4 maanden later, werd de pen sionaris van Holland op het Binnenhof onthoofd. Van 12 Maart 1784 dagteekent een eigenhandig schrijven van Lodewijk, hertog

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 108