9 geheel zich zelf te kunnen zijn. voor vestiging onzer voorouders ten een ideaal-toestand misschien hun voedsel? het is de melk en het vleesch van hun vee, het wild van het woud, de visch uit de beek, en een weinigje graan dat zij verbouwenhun eenige 1 1 1 1 1 en het eenige Ziedaar, de sociale toestand jare 200 vóór Christus, moderne droomers, die evenwel vergeten, welk een naïviteits-stadium, en ook welk een tevredenheids- kapitaal er bij noodig zijn, wil de mensch zich in zóó- danigen toestand inderdaad gelukkig kunnen gevoelen. Welnu aan hen, aan deze onze zóó in-eenvoudige, en krachtvolle voorouders dankt Holland zijn opkomst en zijn ontwikkelingzij waren de pionniers, de voorberei ders en grondleggers van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, en in de zoo eenvoudige, groote, krachtige en onkreukbare personen dier Republiek vindt gij terug al hun deugden, hun vrijheidszin, hun moed, hun vol harding, hun doodsverachting, hun soberheid en hun koppigheid tevens. Denkt u in plaats dier oude Friezen of dier oude Bataven hier ten jare 200 vóór Christus, eens eene bevolking ontleend aan het ’s Gravenhage van heden, eene bevolking voor een groot deel opgevoed bij pap en zuigflesch. gekoesterd in wollen dekens, met den agent van politie om te waarschuwen als het glad is, en met eene bijna eindelooze reeks van leer- en van fatsoen-meesters, onder wier invloed schier alle oor spronkelijkheid verdwijnt. Binnen 12 jaren na hunne vestiging zou ongetwijfeld de zee en de storm, en de HET KASTEEL „DIE HAGHE.” bedienden, het zijn hun eigen handen, waarvoor zij leven, en waarvoor zij, als t moet, ook bereid zijn te sterven, dat is om vrij te zijn, en vrij te blijven, om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 126