1 11 voorvaderen bij- er in het volksleven dier een belangrijk besluit moest worden genomen, recht moest worden gesproken, als er bond- Een 2000 jaren geleden was er van „die Haghe” geen steen, geen spoor zelfs te vinden nog, een dicht moeraswoud dekte den bodem een woud vol geheim zinnig duister en vol geheimzinnig geritsel, te geheim zinniger omdat het geacht werd te zijn de woonplaats, het verblijf en de tempel der Goden, van Wodan, en van Thor, den donderaar, en van Festa, of hoe zij heeten mochten, die eigenaardige Godheden onzer voor ouders, wier heldendaden wij beschreven vinden in de oudste Edda van Ijsland. Ter plaatse waar wij nu wonen, bevond zich toen een dier heilige, wouden, waarin onze 1 eenkwamen telkenmale als dagen als er Een wandelaar die tegen den avond van den 12en April van het jaar 107 vóór Christus, alzoo heden ten dage juist 2000 jaren geleden, de stad ’s Gravenhage en de kunstzaal van Pulchri Studio had willen zoeken, ook hij zou daarmede vrij wat moeite gehad hebben met hoeveel studie hij ook mocht hebben gezocht, om, ’t zij „die Haghe-’, t zij Pulchri te ontdekken, en zoo hij vóór het invallen der duisternis niet had gezorgd binnen een goed gesloten kring van helder opvlammend vuur een veilig nacht leger te zoeken, dan vrees ik, dat deze of geene wolf hem ter besparing van verdere moeite en van verdere studie kalm dien avond zou hebben opgepeuzeld, ten spijt van zijn knods of speer, waarmede hij wandelaar, in de duisternis des wouds, toch bitter weinig ter ver dediging kon uitvoeren. (cis af HET KASTEEL „DIE HAGHE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 128