12 HET KASTEEL Holland) hadt ge hen bij volle maanlicht aan den zoom van een breeden zwaar en dicht geboomte overschaduwd, en al de oudsten uit den omtrek en wel van dien dag, toen verschillende boden waren komen brengen, dat er vreemde leger- van uit het zuiden in aantocht waren. Op die tijding zijn zij daar bijeengekomen, die forsch gebouwde mannen met hun fleren oogopslag, met hun lange, deels golvende, deels gekrulde haren, en met hun bebaarde bruine gezichten, en daar in de plechtige stilte van het eeuwenoude woud, om de plaats, al waar op eene kleine hoogte, hun offeraltaar uit enkele ruwe granietblokken daargesteld, stond, zaten zij nu bijeen een vijftig- of zestigtal familie- of gezinshoofden, ten einde te overwegen wat te doen „DIE HAGHE. genootschappen zouden worden aangegaan of opgezegd, als de hulp der Goden moest worden ingeroepen, of hun raad moest worden ingewonnen of hen dank moest worden gebracht. En in het diepste van ,,’t heijlighe bosch daer nu ‘t ’s Graven Haghe staet” aldus spreekt de Cronijk- schrijver van TT bijeen kunnen vinden waterplas, door al de hoofden op den avond de tij ding- bend en Het was een prachtvolle Juni-avond het jonge eikengroen had, waar het beschenen werd door het volle zilveren licht der maan iets tooverachtig schoons, te tooverachtiger, daar in de diepe, zwarte schaduwen de stammen als ’t ware verdwenen, terwijl af en toe een zuchtje door een zacht golvend nijgen en ritselen der bladeren, de diepe stilte verbrak, waarin die mannen daar bijeen zaten, een groep vormend een Rembrandt waardig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 129