26 Zie de Klerk nit de Laage Landen bij der Zee. bladz. 18. Te Voorschotenhet oude Foraschate werd reeds spoe dig daarna eene kerk gesticht, die op hare beurt de moederkerk werd van de kapellen te Voorburg, te Veurne en in het Schakenbosch Te Utrecht, alwaar de Frankische koning Dagobert I, na deze stad destijds Trecht of Viltenburg géheeten, omstreeks het jaar 630 op de Friezen veroverd en den Romeinschen burgt aldaar herbouwd te hebben reeds ten jare 630 een klein eenvoudig houten kerkje, het St. Thomaskerkje voor de eerste Christenen gesticht had, dat evenwel door de Friezen reeds spoedig ver woest was, te Utrecht kwam in 695 Sinte Willeboort daer hij vaste bij Sinte Thomas-kercke die gedestrueert „ende nedergevallen lach, een bedehuys dede maecken „in die eer des Heiligen Cruces ende sette ende wijede „die eerste Vonte t'Utrecht, opdat die geloovige nien- „schen eenen zekeren toeganek aldaer hebben mochten „’tontfaen dat Sacrement der Heiliger Dopen.” HET KASTEEL ,,DIE HAGUE.” Was de eindelijke zege van het Christendom met Utrecht tot uitgangs-, tot middelpunt, het belangrijkste feit voor de geestelijke en voor de intellectueele ont- Zoo werd Utrecht, dat door Pepijn van Heristal reeds in 697 tot een Bisschopszetel verheven werd, het cen traalpunt voor de verspreiding van het Christendom in deze streken, dat evenwel alleen dank zij de herhaalde overwinningen der Frankische koningen op de weerspan nige Friezen stand hield, en eerst door Karei den Groote voor goed hier gevestigd werd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 144