28 Manne Dirck voirsz. alle ’t voirsz. lant mitten dienst- „luden, die daer nu in sijn of namaels in woonen sullen, „mit bosch, mit mersch, mit weijde, mit water ende „mit heijde, ende al datter toebehoert; Ende gebiede, „dat hem nijemant hinder doe, om dat wij willen dat „dese gifte gestadige blijve totten eewijgen dagen, zoe „hebben wij dese letteren bezegelt mit onsen vingerlin „van goude, gegeven tot Pladeele.” van het Graaf- HET KASTEEL „DIE HAGUE. Zoo was dan naast het Bisdom van Utrecht alhier eene tweede macht, het Graefscap van Hollant ontstaan, machten, beiden gevestigd door Frankische Vorsten, Het is aldus, dat ons de oorsprong schap Holland wordt medegedeeld. Met dezen Edelen Heer Diderik of Dirk begint vol gens de aangehaalde schrijver, de geschiedenis van het Hollandsche Gravenhuis; waarschijnlijk waren de beide Graven Gheerhof en Dijbbout, die bij de verdediging van het Forum Adriani in het jaar 856 tegen de Noormannen sneuvelden, met dezen Dirk den Eersten verwant, en hadden zij als Gouwgraven van Masaland en van ll'ndaud, namens den Frankischen Vorst, reeds het bewind over deze streken, hoe het zij, de geschie denis van het Graafschap Holland, zij vangt eerst aan met deze beleening door Karei den Kale. De oudste brief echter, dien wij bezitten, waarin dit Graafschap bij name genoemd wordt dagteekent eerst van het jaar 1054 en het is eerst Dirk III. die in een onzer over gebleven archiefstukken van 1083 als Comes Hol- landensium voorkomt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 146