30 HET KASTEEL „DIE HAGHE.” Doch gelijktijdig met en naast het zich aldus ont wikkelende Bisdom, ontwikkelde zich het Graafschap Holland. Van lieverlede echter werd Utrechtsch Bisschop Wereld lijk Vorst tevens door giften en schenkingen, zoowel van nederigen als van hooggeplaatsten, werden de rechten en vooral de bezittingen der oude Sint-Maartenskerk en die van het Bisdom steeds uitgebreider en steeds omvangrijke!’ en de Bisschoppen daardoor onwillekeu rig zoowel geestelijke als wereldlijke Machtvoerders, en daar nu de wereldlijke zaken hier beneden meestal meer zorg baren en meer tijd vragen dan de geestelijke zaken, zoo zien wij niet zelden in vervolg van tijd, een Bisschop met het zwaard in de hand zijne legers aanvoeren en meer er op uit om land en goed, dan om zielen te veroveren. hersteld en opnieuw bevolkt, die school zij werd in de 10de eeuw, eene der belangrijkste van West-Europa, alwaar zelfs van uit Gallicië, van Zwaben en Beijerer, van uit Saksen en Brittanniê jongelieden kwamen om te studeeren, of om tot priesters en geloof-..verspreiders en tot wetenschap-brengers en volks-opvoeders te worden opgeleid. En de Bisschop van Utrecht, hij was aanvankelijk slechts de Eerste onder de priesters zijner diocees, uit sluitend het hoofd zijner geestelijken en de bestuurder der geestelijke aangelegenheden, terwijl een Graaf, de Graaf over den Gouw Nifterlake, binnen welken Gouw Utrecht gelegen Was, namens den Keizer, binnen Utrecht recht sprak, wanneer noodig, krijg voerde en er den fiscus vertegenwoordigde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 148