33 HET KASTEEL „DIE HAGHE. den IIen, hij gevoelde zich reeds machtig genoeg om zonder ’s Keizers toestemming ten jare 1015 de Maas, door middel van een versterkt tolhuis, het huis ter Merwede, ter plaatse van het tegenwoordige Dordrecht, aftesluiten; machtig genoeg ook, om, toen Keizer Hen drik de IIe in 11S te Nijmegen het Paaschfeest vierende, hem gelastte, dat tolhuis aftebreken en de tolheffing op de Maas aldaar te staken aan die lastgeving niet te voldoen, maar zijn tolhuis zóó te verster ken en zóó te verdedigen, dat het vereenigde leger van Hertog Godfried van Lotharingen en van Bisschop Adelbold van Utrecht, uitgetrokken om het, involge ’s Keizers opdracht te verwoesten, aldaar den 29e Juli van dat jaar geheel verslagen werd, zoodat dit tolhuis, waaraan de stad Dordrecht haren oorsprong dankt, sedert in het ongestoorde bezit der Hollandsche Graven is gebleven. Te gelijkertijd ook, trachtten de Graven zoo noord- als noord-oostwaarts hun gebied uit te breidenreeds „Dirk de He beginde in twedracht te worden mitten „Westvriesen, daer hij tegens oirlochde ende street ende „maectse hem onderdanich. Ende dwancse daertoe dat se „hoeren doeren van hoeren huysen in dat Oist maecten, „ende di soe leege, dat zij in den inganck ende in den „uytganck boeken ende neijgen mosten in onderdanicheyt „hoeren rechte Heere, wanttet een onbekent volck „was van wanseeden” aldus schrijft de Klerck uit de Laage Landen bij der Zee, in zijn Chronyk van Holland. Doch de onderdanigheid der Friezen was telken male slechts van zeer korten duurhet was geen volk om onderdanig te zijn, geen landstreek ook om met eere veroverd of in bezit gehouden te kunnen worden, on- 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 152