42 het, dat in Augustus van het, dat m 1235, den zoo .make, daer hij sijn woonstat hield met sijn gesin, „ende alwaer hi in 1075 op het heimelick gemack „laeghartig vermoord werd.” Smallegange zegt in zijn Cronijck .Binnen di stede van 7 van Zeeland: .Binnen di stede van Zierlczee hadden de Graven „voormaels een schoon Gasteel, rondsomme wel be- „muert, doen bouwen, waerin zij haer onthielden, soo „wanneer zij haer tot Ziericzee lieten vinden. Doch „hetselve is met der tijt vergaen, en op deselve Erve „stond nadien, een Huys daer de Burchgrave sijn „hooge Vierschare houdende was, welk genoemd wierd ,,'s Graven-Hof en lach bij 't marctveld achter de Mon- „sterkerk. Tweemael ’sjaers placht de Graef of sijnen „Momboor er de Hooge Vierschaer te houden.” Gouthoeven zegt in zijn Cronijck „Dat de oude Graven van Holland tot ’s Gravenzande „een Slodt hadden, daar se des somers haer meeste „vertreck hadden”; van dit slot zijn in 1546 de fun damenten teruggevonden. „De memorie van dit Palays „offte Hof leeft nog voort in de Hoflaen, ende in het Hoflant in 's Gravesande zeer bekent, en 't huys, daer .vóór den oorloghe den Pastoor woonde, plagh eertijts „de Keucken te zijn van ’s Graven Hof.” Ook binnen de stad Lelden, Hollands eerste stad destijds, en' „de kamer van Holland geheeten, stond weleer bezijden de Pieterskerk een Grafelijk slot, door diepe grachten omgeven en tegenover den Koningsweg met eene brug, „die men ter Hove gaet.” „Op dit Gravelijk Slot was van het jaar 1228, Willem de II', de stichter ’s-Gravenhage geboren werdhier ook was het Grafelijk gezin zich onthieldtoen een bode het bericht kwam brengen van HET KASTEEL „DIE HAGUE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 161