75 HET GESCHIL OVER HET COMMANDO, ENZ. volgde patriotten, en hetzij uit moedwil, hetzij dat hij zelf gestooten werd, hij kwam zeer onzacht tegen Arnold aan, die. opgewonden als hij was, zijn sabel van onder zijn rok te voorschijn haaldede soldaat greep zijn arm en ontnam hem zonder moeite zijn wapen, maar werd op hetzelfde oogenblik door de dienaren van den Drossaard aangegrepen en op diens bevel als gevangene mede genomen naar de Stads herberg. Dit verbitterde het volk in hooge mate, vooral toen de soldaat vóór het logement gekomen, zich ver zette en zich met beide handen aan het hek vastklampte, zoodat de gerechtsdienaren hem met geweld naar binnen moesten sleurenhet volk wilde de Stadsherberg binnendringen en de voor den ingang geplaatste ge rechtsdienaar kon het slechts met moeite tegenhouden hij moest zelfs van zijn stok gebruik maken, toen een soldaat hem aangreep, om hem op zijde te duwen; en lang zoude hij den toegang niet hebben kunnen ver dedigen, ware er geen hulp van de hoofdwacht komen opdagen. De Drossaard toch, had door eene dienstbode den Procureur-Generaal kennis van zijn toestand ge geven en deze had de hulp der militaire macht ingeroepen. De Drossaard liet nu een rijtuig komen, en er verscheen een open phaëton, zeker grooter dan de rijtuigen die wij thans onder dien naam kennen, waarin een zonderling ge zelschap plaats nam. Vooreerst de Drossaard met een paar dienaren en den gearresteerden soldaat, voorts Voogd, met verbonden hoofd, de procureur Hartevelt, de tuinman Alberts, en Arnold, die nog steeds in opgewonden toe stand verkeerde. Onder bedekking der soldaten ging men naar de Voorpoort, alwaar de arrestant in bewaring werd gesteld, en van daar naar de woning van den Procu reur-Generaal, die, toen hij bemerkte, dateenigemenschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 195