79 HET GESCHIL OVER HET COMMANDO, ENZ., dat op last van den Prins, iederen avond, en tweemaal ’s nachts, patrouilles door de stad gezonden werden, die in bijzondere omstandigheden nog werden ver meerderd. De Raden gaven nu bevel, dat dagelijks bij het vallen van den avond patrouilles zouden worden uitgezonden, en dat hiermede moest worden voortge gaan van uur tot uur, tot ’s morgens zes uur toe; en tevens droegen zij den kapitein op. om dit bevel over te brengen aan den Luit.-generaal Sandoz, comman- deerend officier van het garnizoen, opdat hij. zoo noodig, de hoofdwacht zoude kunnen verdubbelen. De kapitein, die niet begreep wat dit alles betee- kende, deed terstond rapport van zijn onderhoud met gecommitteerde Raden aan den Prins, die even ver baasd als ontstemd over de wijze, waarop hij thans behandeld werd, zich onmiddellijk naar de vergadering der gecommitteerde Raden begaf, alwaar hij zijn ver ontwaardiging over de gegeven bevelen onverholen uitsprak, en de onmiddellijke intrekking daarvan vor derde, of, zoo gecommitteerde Raden meenden met het oog op het Besluit der Staten, hiertoe niet bevoegd te zijn, verlangde hij, dat de Staten nog dienzelfden dag zouden vergaderen, om zijn bezwaren aan te hooren. Dit laatste geschiedde des avonds ten 8 uur verga derden de Staten op nieuw en lieten den Prins in hunne vergadering toe, alwaar hij met klem van redenen zijn goed recht staande hield en er op wees, dat hij steeds de souvereiniteit der Staten had erkend, en hunne bevelen stipt had nagekomen, zooals hij dan was gevestigd op het Buitenhof in de tegenwoordige Hoofdwacht. Het garnizoen bestond uit: 2 bataillons bollandsche gardes, 2 bataillons zwitsersche gardes1 escadron gardes du corps. 6 escadrons gardes te paard en 6 escadrons gardedragonders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 199