89 HAKTHOLOMEUS VAN BASSEN. Grocncwegen. den Haag. 1) Prot. Not. P. aanzeggen „dat hij in deze qualiteit geene wercken, „cleyn ofte groot, bij ’s-Haechs Mrs. Timmerluyden, „Metselaers, ofte eenighe andere Ambachtsluyden in .dienst van den Haghe sijnde, en sal laten maeckeu „als met expres consent ende voor weten van de Heeren Burgemrel' &c.” Hoewel sedert 1639 tot aan zijn dood in dienst der stad als bouwkundige, is van zijne werk zaamheden weinig, of niets bekend. Meer in het bijzonder wordt hij genoemd in 1647. Onder zijne leiding werd in dat jaar het torentje op het Raadhuis gebouwd, en in verband daarmede het vertrek, thans dienende tot spreekkamer voor Burgemeester en Wethouders. Eene bespreking van dien bouw van den fabriekmeester met den Haag- schen Magistraat wordt zichtbaar voorgesteld op de schil derij van Cornells Janssens van Geulen op het Gemeente- Museum. 14 Juny 1648 maakten Bartholdt van Bassen, fabryck van ’s-Gravenhage, en Juffr. Alida van Gils, echteluyden, hun testament. 2) 27 October 1652 wijzigde de reeds stervende kunstenaar dit stuk, dat hij bevende onderteékende. Zijne echtgenoote was hem in April van dat jaar ontvallen (zij werd 13 April 1652 in de Groote kerk begraven) en 28 Nov. 1652 werd het stoffelijk overschot van Bartholomeus van Bassen daar mede bijgezet. Over beiden werd 4 pozen geluid, waar voor ƒ13.betaald werd. Hij had zich in de laatste jaren van zijn leven nog op allerhande wijzen nuttig gemaakt. In de „Specificatie van penningen, bij Bur- gemron betaelt over oncosten opte Uytvaert ende be- graeffenisse van Syn Hoochheit den Prince van Orange (Prins Frederik Hendrik) hoger ende onsterffelijcker memorie enz. (29 April 1648) vinden wij o. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 211