90 BARTHOLOMEUS VAN BASSEN. A. BREDIUS. W. Bartholt van Bassen overt maecken i een Arcus triumphalis aen de ’t Zuyteynde, de somma van 100 geven van i aanwezigen, talrijk zijn ze Noch betaelt aen ende schilderen van brugge ten eynde van ponden In 1650 werd hem en Jacobus van der Merck 'mede schil der) betaald 30 „voor het stoppen van eenighegaeten in seeckere schilderije mitsgaders het schoonmaecken ende herschilderen van deselve schilderije, blijkende als voren, enz.” Zijn zoon den Hove van lenburgh, dochter schilder Cornelis van trouwen f 1500 van Ik acht het niet noodig hier eene opsomming te alle schilderijen, thans nog van van Bassen. over de geheele wereld verspreid. Uiterst nietwaarschijnlijk heeft hij in lateren tijd weinig kunnen schilderen, daar hij te veel te doen had met zijne architectonische bezigheden. Zijn portret is ons bewaard op eene schilderij (No. 132) van het Haagsche Gemeente-Museum, door Cornelis Janssens ran Ceulen geschilderd. EEN VORSTELIJK LEGAAT. Bij testament den 1 Januari 1669 gepasseerd voor den Notaris Beeckman te ’s-Gravenhagevermaakt Pieter Boelen ƒ100.000 aan het Comptoir van Hol land, onder last van jaarlyksche uitkeering eener som van f 5000.ten behoeve van de armen van alle gezindten te ’s-Gravenhage. ‘s-Gravenhage, Aernoudt van Bassen werd Advocaat van Holland!, huwde met Adriana van Poe- van den vermaarden Utrechtschen Poelenburgh, en ontving bij zijn zijn vader, noodig hier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 212